Låt föräldrar VABBA och barn VAFFA!

Lördagen den 6 oktober uppmärksammas Nationella Anhörigdagen som ingår i Anhörigveckan runt om i Sveriges kommuner. Vi tror att de flesta som hör orden anhörig och anhörigstöd omedvetet tänker på äldre människor och människor med funktionsnedsättning som om dessa två skilda grupper vore en enhetlig grupp med samma behov. Vi kan inte nog betona att det handlar om människor med helt individuella behov som varierar lika mycket som andra människors behov.

Men det finns ändå behov som är gemensamma för äldre och människor med funktionsnedsättning och det är ett större behov av stöd och hjälp i hemmet än vad de flesta andra har.

Detta har uppmärksammats i socialtjänstlagen som sedan 2009 har skärpts och nu säger att socialnämnden ska (tidigare formulering bör) erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”. Den nya bestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 2009.

Eftersom en tidigare frivillig uppgift nu blivit obligatorisk ska den s.k. finansieringsprincipen tillämpas. Därför kompenseras kommunerna med 300 miljoner kronor om året men från och med 2011 överförs medlen till det generella statsbidraget och ”öronmärkningen” försvinner. När öronmärkta pengar bakas in i en stor gemensam pott finns det en stor risk att ett riktat stöd till en särskild verksamhet drunknar i det stora allmänna havet och glöms bort.

Därför är det viktigt att anhörigstödet uppmärksammas i socialnämndernas internbudget och inte försvinner bara för att det inte längre är öronmärkt av staten.
Kommunens skyldighet att erbjuda stöd är inte kopplat till att man vårdar eller stödjer en närstående med en viss sjukdom eller diagnos, viss ålder eller typ av funktionsnedsättning.
Stödformerna kan variera mycket från kommun till kommun och vara t.ex. samtalskontakt, enskilt eller i grupp tillsam¬mans med andra anhöriga, avlösarservice, tillfälligt särboende, hemtjänst m.m.

Både VABBA och VAFFA för ökad jämlikhet mellan generationerna.
En annan och närbesläktad fråga till anhörigstödet handlar om jämlikhet mellan generationer.
Den svenska jämlikhetsdebatten handlar i stort sett bara om jämlikhet mellan könen och då främst ”lika lön för lika arbete”.

Men vi vill uppmärksamma en ojämlikhet mellan generationerna. Sedan en tid kan föräldrar till barn ”vabba”; d.v.s. ta ledigt från jobbet och stanna hemma för att vårda sitt sjuka barn och då via Försäkringskassan få ekonomiskt stöd genom tillfällig föräldrapenning. Man kan också sätta in en annan person i sitt ställe.
Detta tycker vi naturligtvis är bra.

Men i andra ändan av generationsaxeln finns äldre människor som också kan bli sjuka och inte klara sig själva utan hjälp under sin sjukdom. Då kan något av barnen behöva ta ledigt från sitt jobb för att hjälpa sin gamla mor eller far. Ibland kan det vara andra närstående personer som rycker in.
Ofta ser inte arbetsgivare eller kollegor sådan ledighet som lika självklar som när föräldrar tar hand om sina barn. Dessa behov gäller naturligtvis vård av både barn, vuxna, funktionsnedsättningsdrabbade och äldre utan någon som helst åldersdiskriminering.

 

Vi anser att det borde vara lika självklart att kunna ”vaffa” som att ”vabba”; d.v.s. via Försäkringskassan kunna få en tillfällig närståendepenning för vård av förälder, annan anhörig eller närstående.
Därför vill vi att kommunerna via Sveriges kommuner och landsting till regering och riksdag för fram de här synpunkterna med målet att kunna införa jämlika regler i hela landet för vård av barn och vård av äldre.

 

I anslutning till Nationella anhörigdagen 2012 vill vi:

1. I den kommunala budgeten öronmärka de tidigare särskilda statsbidrag till anhörigstöd som nu bakats in i det allmänna statsbidraget till kommunerna så att det statliga ekonomiska anhörigstödet inte bara försvinner.

2. Införa jämlika regler i hela landet för vård av barn och vård av äldre så att det blir möjligt att både ”vaffa” och ”vabba”.

Nätverket Liberala seniorer i Skåne

Ingrid Sandelin, Fp Sjöbo
Lena Persson, Fp Staffanstorp
Yvonne Jandrèus,Fp Skurup
Hans Pedersen Dambo, Fp Kävlinge