Brukaren i centrum

SENASTE HÄNDELSERNA PÅ FACEBOOKGRUPPEN
LIBERALA SENIORER I SKÅNE

Ett antal liberala seniorer har varit på ett tankeväckande och välbesökt möte hos Anhörigföreningen i Lund. Under rubriken ”Nytänk i hemtjänsten” informerade enhetschefen och processledaren om sitt projekt på Ö.Torn/Linero i Lund.
Man har vänt på processen och satsat på delaktighet o påverkansmöjligheter för både brukare och personal.
Fokus ligger på att sätta individuella mål med hemtjänsten och uppfylla dem. Kontaktpersonen avgör hur lång tid som behövs för de dagliga rutinerna hemma hos SIN brukare, vilket minskat tidspressen och den stress det medför.

Sjukfrånvaron har också minskat.

Personalen är indelad i smågrupper om 4. Tre kontaktpersoner/heltid och den fjärde personen som ersätter vid frånvaro. På så sätt har man ökat kontinuiteten och markant fått ner antalet personal som möter brukaren. Det har stor betydelse för tryggheten.

Personalen vet hela tiden vem man ska gå hem till
nästa dag.

Målet med insatserna kan vara att hemtjänsten inte längre behövs. Den som behöver bryta sin sociala isolering får stöd att t ex komma iväg till en Träffpunkt varje vecka i stället för att bara få samtal med hemtjänsten.
Ett annat mål kan vara att klara den personliga hygienen själv men att någon ser till att duschningen blir av och att det finns tvål och schampo.
Tanken bakom socialtjänsten är ju att ge hjälp till självhjälp men nuvarande ersättningssystem bygger på att jaga utförda timmar i stället för att uppnå individuella mål.

88 brukare deltog i projektet och 58 har följts upp. De andra finns inte kvar av olika anledningar, t ex flytt till särskilt boende, avlidit. Medelåldern är hög.

I 86% uppnåddes målen helt och i 11% delvis.

Ekonomerna på Vård o Omsorg befarade ökade kostnader men området har hållit sin budget.
Det utgår även en premie till personalen för uppfyllda mål att använda till något gemensamt.

Tanken är att implementera arbetssättet och sätta ”Brukaren i centrum” i all hemtjänst i Lund under 2016.

 

 

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan 2015 för Liberala Seniorers nätverk Skåne

 

 1. Delta i Barbro Westerholms seminarium i Stockholm
 2. Planera för studiebesök inom äldrevården.
 3. Hålla minst ett, helst två möten för seniorer i Skåne med inbjudna föreläsare såsom regionråd eller andra personer av vikt i äldrefrågor.
 4. Anordna seminarium på Internationella Äldredagen som infaller den 1 oktober.
 5. För att kunna genomföra ovan nämnda aktiviteter kommer styrgruppen att äska för en budget om 10000kr till Länsförbundet.
 6. Ta fram informationsmaterial som kan användas för alla Folkpartiavdelningar i Skåne.
 7. Fortsätta med träffar för styrgruppen fyra gånger/år.
 8. Analysera vad den nya HSL- avtalet i Skåne skall påverka de årsrika.
 9. Verka för samma skatt för pension som för lönearbete.
 10. Arbeta vidare med möjligheten att kunna Vabba/Vaffa på lika villkor.
 11. Ge stöd till andra Folkpartiavdelningar i Skånes kommuner i äldrefrågor.
 12. Fortsatt stöd för utveckling av Äldrevårdscentraler.
 13. Ifrågasätta decemberöverenskommelsen som medför att Folkpartiet accepterar regeringens skattehöjningar för årsrika och unga. Detta, trots Alliansregeringens avskaffande av sådana skatter.

Malmö 2015 03 31

Yvonne Jandréus                    Hans Pedersen Dambo                    Ingrid Sandelin